Se alla

Rapport från kommunstyrelsen Hörby kommun

Onsdag 6 december 2023

Liberalernas månadsrapport från kommunstyrelsen för december.

Årets sista möte för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har oftast möte en gång per månad, 14 dagar innan fullmäktige har sitt möte.

På vårt möte nu i december så togs en del intressanta beslut

  • Kommunen kommer att förvärva kommunhuset av Hörby Industrifastighets Bolag. Ett beslut som vi biföll då det finns skäl som motiverar att kommunen övertar fastigheten.
  • Remiss om framtida kraftledning där ägaren till ledningen vill dra den från en vindparksanläggning till havs vidare genom Ystad, Sjöbo kommun för att till sist dras i nära anslutning till kraftstationen Lyby. Stor politisk enighet finns kring det olämpliga att dra en ny nergrävd ledning tvärs över god jordbruksmark Det är fullt möjligt att istället ansluta till befintligt ledningssystem vid Barsebäck och det förordar vi.
  • Ny cykelväg i anslutning till Näckrosgatan Hörby fick igångsättningstillstånd.
  • Försäljning av kommunen ägt enfamiljshus Råby 34:7 verkställs.
  • Ekonomisk månadsrapport för Hörby kommun är ingen upplyftande läsning. Prognosen är att kostnaderna är 47 mkr högre än ram. Tur är att kommunen får extra hjälp med skatte- och generella bidrag för att resultatet enligt prognos blir bara minus 22,8 mkr
  • Budget för 2024 är överklagad av en privatperson. Motiven är att det inte finns någon plan för volymförändringar och förväntade lönekostnader. Yttrande från kommunen lämnas in med en annan uppfattning. Det som påstås i yttrandet är inte fel samtidig är överklagandet förståeligt.

Enligt vår uppfattning det viktigaste ärenden som hanterades på detta möte.