Se alla

Rapport från bildningsnämnden i Januari

Måndag 29 januari 2024

Rapport från Bildningsnämnden Januari 2024

 

Liberalerna accepterar inte verksamhetsplanen som föreslagits för nämnden och beräkningar i denna och påtalar att ramen inte kommer att kunna hållas återigen. Det saknas rimligen pengar. Vi anser att poster fattas som till exempel extra resurser för barn med särskilda behov som är lagstadgat. Vi känner oro för att våra verksamheter inte kan nå sina mål och att personalen står inför en ännu mer pressad arbetsmiljö.

Då initierade ärende för det gångna året redovisades kunde det konstateras att flertalet var inlämnade av Liberalerna.

De vi senast lämnad in besvarades med följande: information kring slutförd skolutredning kommer att redovisas på februarimötet så nämnden ska ta beslut i mars. information kring arbetsmiljö och sjukfrånvaro kommer att redovisas två gånger under året, i februari och oktober.

Familjecentral hävdar skolchefen ligger på is och att det är Region Skåne som bromsar upp processen. Vi ifrågasätter detta och menar att vi har information från olika källor som menar att detta inte stämmer. Vi uppmanar Hörby kommun att ta ett större ansvar för att processen med familjecentral kan slutföras efter att en öppen förskola återöppnats då det påvisats stora positiva effekter med detta samarbete i de flesta andra kommuner i Skåne och vi har efter analyser kommit fram till att mer stödjande insatser för våra barn behövs för att nå målen i skolan och ökad språklig förmåga, där en familjecentral är en värdefull beståndsdel som kan vara med och påverka från allra första början.

Skolchefen meddelar att inget kommer att hända kring detta under 2024 då inget budgeterats för detta ändamål. Liberalerna har då ett nytt initierat ärende som lämnas på sittande möte gällande att Bildningsnämnden ska ta beslut om att begära att kommunstyrelsen ska besluta att familjecentral ska öppnas och Kommunfullmäktige ska besluta om utökad ekonomisk ram för detta.

Ny skolpeng beslutades. Vi påpekade ännu en gång att kommunen borde göra bättre reklam för de egna förskolorna och skolorna och det fina arbete som görs där, så som privata alternativ gör. Detta då det är dyrare för kommunen med privata alternativ med moms.

Vid redovisning av arbetet med effektiviseringar under 2024 för att nå den enligt Liberalerna felaktiga budgetramen, så föreslås neddragningar inom samtliga skolformer, utom gymnasie som inte går att påverka. Även elevhälsan föreslås göra stora anpassningar.

Rektorer och förvaltning har regelbundna möten angående fördelning enligt nyckeltal som räknas fram. Lokalanpassningar ska göras med långsiktighet.

Man menar också att möjlighet finns att dra in på förutsättningar i lärare i förskolans möjlighet att utföra sitt uppdrag såsom tid för förberedelser, utvärdering och analyser, och att man skulle kunna tänka att man inte ska ha så dyr personal, men att det då kan ha effekter på kvalitén i undervisningen.

På Liberalernas fråga hur många som beräknas behöva lämna förskolan, då det inte redovisas i underlaget som övriga skolformer, och detta inom snar framtid ska verkställas, blir svaret 7-9 årsarbetare.

Liberalerna påpekar att detta får konsekvenser för våra barn på olika sätt och personalens arbetsmiljö. Vi uppmanar att riskanalysera angående detta och hur dessa faller ut ska redovisas för Bildningsnämnden och får bifall för det.